یـِک لـیوآن بـغــض و یـِـک مـشت قـرص خـوآب آور!

دلـم کـه
مـرده است ..

بــگذآر ایـن چ ــشم هـارآ هـم
خـوآب ?ـنم!

خـسته ام از بـس ?ه دیدمـش و مـرا نـدید،

ـاز بـس ?ه خوآستـمــش ـو
مـرا نـخـوآست،


ـاز بــس کــه.....

بیخیــــــــآل خـسته ام خــسته